KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I VOXWAY AB

Aktieägarna i Voxway AB, 556576-2118, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27/5 2019 kl. 19.00 i bolagets kontor på G:a Huddingevägen 437, 125 42 Älvsjö.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget via e-post till lars-ove@hultgrenarna.se senast 2019-05-20.

Anmälan bör uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds via ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Justering av röstlängd

3. Val av justeringsmän samt protokollförare

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. VD’s redogörelse för verksamhetsåret

7. Framläggande av årsredovisningen

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (omval föreslås)

12. Fastställande av arvoden till styrelsen

13. Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden

14. Stämmans avslutande

Handlingar

Årsredovisning finns tillgänglig hos bolaget och sänds till aktieägare som så begär.

Stockholm april 2019 Styrelsen