KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I VOXWAY AB

Aktieägarna i Voxway AB, 556576-2118, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30/6  2022 kl. 16.00 hos Tobias Öhman, Tystbergavägen 9  

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget via e-post till lars-ove@hultgrenarna.se senast 2022-06-23.

Anmälan bör uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds via ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Justering av röstlängd

3. Val av justeringsmän samt protokollförare

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. VD’s redogörelse för verksamhetsåret

7. Framläggande av årsredovisningen

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (omval föreslås)

12.  Fastställande av arvoden till styrelsen

13. Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden

14. Stämmans avslutande

Handlingar

Årsredovisning finns tillgänglig hos bolaget och sänds till aktieägare som så begär.

Stockholm juni 2022 Styrelsen

 

Bolagsordning för Voxway AB

§ 1 FIRMA
Aktiebolagets firma är Voxway AB

§ 2 SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Aktiebolagets verksamhet ska vara att vara leverantör av telekommunikations- och informationstjänster,
samt att idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska också vara att äga och förvalta aktier i hel- och delägda bolag.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 200.000 och högst 800.000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 3 004 447 och högst 12 017 788.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter. Om styrelsen består av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. Styrelseledamöterna och
styrelsesuppleanterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISORER
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse
revisor.

§ 8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman genom e-post till aktieägare som meddelat e-postadress till bolaget.

§ 9 ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMA
På en ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 RÖSTRÄTT
Vid bolagsstämma får envar rösta för samtliga vid bolagsstämman ägda och företrädda aktier.